Informatie over de ANBI status van Emmaus

RKI Bezinningscentrum Emmaus is een erkende ANBI instelling en valt kerkrechtelijk en statutair binnen de invloedssfeer van de bisschop van ’s-Hertogenbosch. Bezinningscentrum Emmaus is een Rooms-Katholieke Instelling (RKI), een private kerkelijke rechtspersoon in de zin van canon 116 van het wetboek van canoniek recht. Als kerkelijke rechtspersoon is zij een zelfstandig onderdeel van het Rooms-Katholieke Kerkgenootschap in Nederland en bezit zij als zodanig ingevolge artikel 2 boek 2 BW rechtspersoonlijkheid.

KvK Nummer: 74861492
RSIN Nummer: 804839700
IBAN-nummer: NL83 RABO 0157 3393 51
BIC-nummer: RABONL2U

Giften aan Bezinningscentrum Emmaus worden door de Belastingdienst aangemerkt als giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Klik hier door naar de groepsbeschikking-ANBI
Klik hier door naar de statuten

Bestuurssamenstelling

Guido Vergouwen – voorzitter
Maurice Schemkes – penningmeester
Karel Pouwels – secretaris
Miriam Casarotto –lid

Geen onderdeel van het bestuur:

Bart Theunissen – rector en geestelijk begeleider

Doelstelling

De kerkelijke instelling stelt zich ten doel het (doen) personen en groepen van personen de gelegenheid te bieden om zich te bezinnen, zulks ter bevordering van zowel hun geestelijke als hun lichamelijk welzijn, een en ander in het bijzonder in het kader van de christelijke vorming en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. De kerkelijke instelling streeft haar doelstelling na in overeenstemming met de leer van de Rooms-Katholieke Kerk en geïnspireerd vanuit de katholieke gemeenschap.

Beleidsplan

Het beleid van de kerkelijke instelling is gericht op de verwezenlijking van haar doelstelling onder meer door het (doen/laten) organiseren van retraites, conferenties en andere bijeenkomsten. Daartoe wordt het 100 jaar oude complex in stand gehouden en waar nodig uitgebreid met moderne kamers en voorzieningen. Bezinningscentrum Emmaus heeft geen winstoogmerk. In geval van ontbinding wordt het eventuele batige saldo bestemd voor een doel dat zo goed mogelijk aansluit bij het doel van de kerkelijke instelling. De kerkelijke instelling werft gelden ten behoeve van de doelstelling door het werven van donateurs, baten uit activiteiten, legaten, subsidies etc. De administratie en financiële verslaglegging geschiedt door de economische dienst van het bisdom ’s-Hertogenbosch en de jaarrekening wordt ter kennisneming toegezonden aan de bisschop van ’s-Hertogenbosch. De beheerkosten als percentage van de totale inkomsten op jaarbasis zijn zeer gering. De kerkelijke instelling houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de kerkelijke instelling. Afgezien van het aangehouden minimale werkkapitaal zit het vermogen in het gebouw (het oude klooster en uitbreidingsvleugels). Het gebouw en terrein wordt gebruikt wordt voor het (doen) organiseren van retraites, conferenties en andere bijeenkomsten conform de doelstelling van de kerkelijke instelling. Ook de verkregen inkomsten worden aangewend ten behoeve van de doelstelling van de kerkelijke instelling. Er is een minimaal aantal personen in dienst (2020: 6,4) hoofdzakelijk in schoonmaak, onderhoud en gastverzorging). Zonder haar tientallen vrijwilligers kan Bezinningscentrum Emmaus niet draaien. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden. Iedere bestuurder heeft één stem. Niemand van de bestuursleden heeft doorslaggevende zeggenschap over het vermogen van de kerkelijke instelling. Derhalve kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de instelling als ware het eigen vermogen. De benoeming van de voorzitter van het bestuur behoeft de goedkeuring van de bisschop van ‘s-Hertogenbosch)

RK Instelling Bezinningscentrum Emmaus kan op aanvraag een (uitgebreid) beleidsplan verstrekken.

Verslag van activiteiten

De activiteiten van de kerkelijke instelling bestaan uit het (doen) organiseren van retraites, conferenties en andere bijeenkomsten in overeenstemming met de leer van de Rooms Katholieke Kerk. Een overzicht van de geplande activiteiten zijn vermeld onder tabblad “Agenda” van de website van de instelling (www.emmausbezinningscentrum.nl).

De kerkelijke instelling doet verslag van haar activiteiten door middel van een periodieke bestuursbrief. Ook zijn er zogenaamde nieuwsbrieven:
Download hier de bestuursbrief maart 2022
Download hier de bestuursbrief januari 2022

Beloningsbeleid

Conform artikel 4.10 van de statuten genieten bestuurders geen beloning of vacatiegelden voor hun werkzaamheden. Zij declareren ook geen onkosten.
De instelling heeft personeel in dienst waarmee individuele arbeidsovereenkomsten gesloten worden. Het beloningsbeleid van de instelling is erop gericht haar personeel te belonen volgens de maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut beogende instelling. Een deel van de gewerkte uren wordt door het personeel verricht om niet, als vrijwilliger zonder vrijwilligersvergoeding.
De kerkelijke instelling maakt gebruik van de diensten van vrijwilligers. Enkele vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding, binnen de geldende fiscale maxima.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Wij versturen 4x per jaar een nieuwsbrief naar de vrienden en vrijwilligers van Emmaus.

Volg ons op Social Media!